Viktig information

Den 6 maj 2020 har VCB Sweden AB (Festivaltv.se) och Canal Digital fusionerats genom ett Joint Venture och är från det datumet en ny grupp av företag i Allente. För mer information om Allente, läs här. I det gemensamma Allente ansvarar vart och ett av företagen separat för behandlingen av dina personuppgifter och du som kund förhåller dig som vanligt till det företag som du har avtalat med. Denna Joint Venture kommer i vissa fall att leda till att företagen inom gruppen blir gemensamt ansvariga för att behandla personuppgifter, på uppdrag av ett eller flera företag i gruppen. Varje företag ansvarar individuellt för att uppfylla kraven i GDPR, eventuellt i samarbete där så krävs.

På grundval av detta Joint Venture kommer VCB att dela personuppgifter med nya tredje parter som kan delas in i följande kategorier:

 • Företag inom Allente-gruppen;
 • IT- och logistikföretag;
 • Telemarketing partners;
 • Kundservice partners;
 • Kundinsikts företag

Behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan sker bland annat i syfte att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig för att kunna leverera tjänsten.

Behandlingen baseras även på vårt legitima intresse att utnyttja operativa synergieffekter och samarbetsmöjligheter inom gruppen, samt att ge våra kunder den bästa möjliga kundupplevelsen och kundservicen på ett effektivt sätt. Ytterligare ändamål är även att stoppa korsförsäljning mellan gruppens olika bolag och varumärken för att bland annat undvika att kunder behöver dubbel utrustning eller ny installation av befintlig utrusning, datahantering samt bedriva försäljningsaktiviteter inom gruppen. I övriga delar behandlar VCB dina personuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy nedan.

 1. INLEDNING

Denna integritetspolicy förklarar hur VCB Sweden AB med org. nr. 559218-1308 (”Viasat”) behandlar dina personuppgifter. Policyn gäller för dig som använder våra tjänster, besöker vår hemsida eller kommunicerar med oss via våra sociala medier eller våra andra kanaler.

Din integritet är viktig för oss. Därför är vi angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och behandlas på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Vi uppmuntrar dig att läsa igenom denna policy noggrant. Har du några frågor om hur dina personuppgifter behandlas kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna som finns under avsnitt 5, Kontaktuppgifter.

 1. HUR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t.ex. namn, bild, personnummer, IP-adress, tittarhistorik och information om intressen och preferenser.

I det här avsnittet förklarar vi hur dina personuppgifter används för att vi ska kunna ge dig relevanta upplevelser, tjänster och erbjudanden.

2.1 Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi och varifrån kommer de?

Vi behandlar personuppgifter som kommer från olika källor:

2.1.1 Uppgifter som du själv ger oss när du använder våra tjänster eller kommunicerar med oss, t.ex.:

 • namn, personnummer, kontaktuppgifter och betalningsinformation
 • korrespondens när du kontaktar oss (inspelningar av telefonsamtal, e-postmeddelanden, brev etc.)
 • användarinformation som du själv väljer att uppge i undersökningssyfte (t.ex. recensioner)

2.1.2 Uppgifter som vi skapar eller som genereras när du använder våra tjänster, t.ex.:

 • abonnentnummer och kundnummer
 • information om din digitalbox/tv-modul, mjukvara och dess tjänster
 • information om din bredbandstjänst, såsom IP-adress, operativsystem, typ av webbläsare, anslutningshastighet och internetadministration
 • information om ditt tittarbeteende
 • information om dina besök på vår webbplats, genom så kallade cookies.

2.1.3 Uppgifter som vi inhämtar från externa källor, t.ex.:

 • information om de tjänster du använder från andra bolag inom NENT Group-koncernen, kontaktuppgifter och annan information som ursprungligen hämtas från statens personadressregister (SPAR)
 • i samband med tecknande av abonnemang inhämtas kreditupplysning

2.2 För vilka ändamål använder vi dina personuppgifter?

Vi behandlar alltid dina personuppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning. Det innebär att varje behandling har en så kallad rättslig grund. De flesta behandlingar utförs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsten, dvs. fullgöra avtalet med dig eller för att vi har en rättslig förpliktelse. I vissa fall – när vi har ett berättigat intresse – grundar sig behandlingarna på en intresseavvägning. Om vi behandlar dina personuppgifter för något ändamål som kräver ditt samtycke, kommer vi att inhämta ditt samtycke innan sådan behandling påbörjas.

Nedan följer exempel på ändamål som vi behandlar dina personuppgifter för, och med stöd av vilken rättslig grund det sker.

2.2.1 Tillhandahållande av tjänsterna

Vi behandlar dina personuppgifter för att:

 • identifiera dig som kund eller användare
 • ta betalt för de tjänster du använder (hantera fakturor och betalningar)
 • hantera och leverera tjänsten i enlighet med ditt avtal
 • säkerställa tjänstens tekniska funktionalitet
 • avhjälpa fel och hantera klagomål eller reklamationer
 • meddela dig om förändringar i tjänsterna
 • för kreditupplysningsändamål
 • Rättslig grund:* fullgörande av avtal

2.2.2 Förbättring av tjänsterna

Vi behandlar dina personuppgifter, såsom information om hur du använt våra tjänster, för att utveckla och förbättra våra tjänster, bl.a. genom att sammanställa statistik för analysbehov.

Rättslig grund: intresseavvägning

2.2.3 Marknadsföring

Vi behandlar dina personuppgifter för att t.ex. tillhandahålla erbjudanden, nyheter, rekommendationer och information om våra produkter och tjänster till dig via post, e-post, telefon och sms, som du efterfrågar eller som vi tror kan vara av intresse för dig. Om du inte längre vill ta emot direktmarknadsföring kan du meddela oss detta via en länk i varje utskick alternativt kontakta vår kundservice.

Rättslig grund: intresseavvägning

2.2.4 Kommunikation med dig

Vi behandlar dina personuppgifter i samband med annan kommunikation med dig, t.ex. i samband med att du kontaktar oss för frågor och för att analysera samtal, e-post och chattar för att förbättra vår kommunikation, i utbildningssyfte och för kvalitetssäkring.

Rättslig grund: intresseavvägning

2.2.5 Förhindra säkerhetsbrister och missbruk av tjänsterna m.m.

Vi behandlar dina personuppgifter för att säkerställa säkerheten för alla våra tjänster, för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning eller användning som på annat sätt strider mot villkoren för tjänsten. Vi behandlar även uppgifterna för att förhindra missbruk samt för att upptäcka och förhindra bedrägerier, virusattacker, etc.

Rättslig grund: fullgörande av avtal och intresseavvägning

2.2.6 Skyldighet enligt lag

Vi behandlar också dina personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, t.ex. på grund av vår bokföringsskyldighet och lagen om elektronisk kommunikation (bredband och telefoni).

Rättslig grund: rättslig förpliktelse

2.3 Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas de i enlighet med vår gallringsrutin.

• Dina kunduppgifter sparas så länge du är kund hos oss och 18 månader därefter för statistikuppföljning och analys, med undantag för sådant som måste sparas enligt tillämplig lagstiftning till exempel bokföringslagen (bokföringsdata sparas för en period om sju år utöver innevarande år). • För direktmarknadsföring används dina kunduppgifter max 12 månader efter kundförhållandets upphörande. • Inspelningar av samtal sparas i upp till 4 månader.

2.4 Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till följande mottagare:

•Något av bolagen inom koncernen Nordic Entertainment Group AB, t.ex. för marknadsföringsändamål eller för utveckling av nya tjänster. Externa samarbetspartners, både inom och utanför EU/EES , t.ex. för att tillhandahålla installation, IT-tjänster eller assistans vid kundundersökningar, analyser och statistik samt för viss kundkommunikation.

•Samarbetspartners som arbetar för att förhindra illegal streaming och olovlig tillgång till betal-tv.

•Andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut. Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning får alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter hos våra samarbetspartners och leverantörer.

•Om vi använder samarbetspartners och leverantörer utanför EU/EES vidtar vi särskilda skyddsåtgärder, t.ex. tecknar avtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

2.5 Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

För åtkomst till ditt ”Mina sidor-konto” på www.festivaltv.se krävs ett personligt användarnamn och lösenord alternativt att logga in genom Bank-ID. Du ansvarar för att bevara ditt lösenord så att ingen obehörig kommer åt det. Du bör alltid logga ut för att skydda din information i förhållande till andra.

 1. COOKIES

När du besöker vår webbplats kan vi också samla in information och uppgifter om dig genom att använda så kallade cookies. För mer information om hur vi använder cookies, se vår cookiepolicy på www.festivaltv.se

 1. DINA RÄTTIGHETER

Du har vissa rättigheter i förhållande till oss. Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt.

 • Rätt till tillgång (registerutdrag) – en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling.
 • Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
 • Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna.
 • Rätt till begränsning – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet.
 • Rätt till invändning – en rätt att invända mot behandling som baseras på intresseavvägning, t.ex. för direkt marknadsföring.
 • Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen har du även rätt att klaga till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.

 1. KONTAKTUPPGIFTER

Kalmar Mail: info@festivaltv.se

 1. UPPDATERING AV INTEGRITETSPOLICYN

Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 6 maj 2020 och gäller från och med det datumet. Integritetspolicyn kan komma att ändras. Om vi gör väsentliga ändringar i policyn kommer vi att meddela dig senast 30 dagar innan ändringen träder i kraft genom e-post, sms, genom tjänsten, eller genom att publicera en ny version på vår webbplats.